/ Изравняване на товара в електрическите задвижвания

Изравняване на товара в електрическите задвижвания

Определение: Изравняването на товара е процес на изглаждане наколебливо натоварване. Флуктуиращият товар натоварва тежък ток от захранването по време на пиковия интервал и също причинява голям спад на напрежението в системата, поради което оборудването може да се повреди. При изравняване на натоварването, енергията се съхранява при лек товар и тази енергия се използва, когато настъпи пиковото натоварване. По този начин електрическата енергия от захранването остава постоянна.

Колебанията на натоварването се срещат най-вече в някои откара. Например, в пресоваща машина е необходим голям въртящ момент за кратко време. В противен случай въртящият момент е нула. Някои от другите примери са валцовъчни машини, бутални помпи, машини за планиране, електрически чук и др.

В електрическите задвижвания се случва колебанието на товарав широк диапазон. За захранване на въртящия момент на електрически задвижвания двигателят трябва да има високи стойности, а също така и моторът да подава импулсен ток от захранването. Амплитудата на импулсния ток поражда колебания в линейното напрежение, които засягат другия товар, свързан с линията.

Метод на изравняване на товара

Проблемът с колебанията на товара може да бъде преодолянс помощта на маховика. Летящото колело е монтирано на вала на двигателя в нереверсивни задвижвания. При задвижване с променлива скорост и обратимо, на вала на двигателя не може да се монтира маховик, тъй като това ще увеличи времето на преходно време на задвижването. Ако двигателят се захранва от генератора на двигателя, то маховикът се монтира на вала на генератора на двигателя и по този начин се изравнява натоварването на източника, но не се натоварва на двигателя.

Когато товарът е лек, маховикът се ускоряваи съхранява излишната енергия, извлечена от доставката. По време на пиковото натоварване летящото колело намалява и доставя натрупаната енергия към товара заедно с енергията на захранването. Следователно мощността остава постоянна, а натоварването се намалява.

Инерционният момент на летящото колело, необходим за изравняване на натоварването, се изчислява, както следва. Разгледайте линейната крива на въртящия момент на линейния двигател, както е показано на фигурата по-долу.

натоварването изравняване уравнение-1
Предполага се, че реакцията на двигателя е бавна поради голямата инерция и следователно е приложима за преходна работа. Диференцирайте уравнението (1) и умножете двете страни с J (момент на инерция).

натоварването изравняване уравнение-2
Където Τm е механичната времева константа на двигателя. Това е времето, необходимо на скоростта на двигателя да се променя с (ω.)m0 - ωm) когато въртящият момент на двигателя се поддържа постоянен при номинална стойностR, От уравнение (2) и (3)

натоварването изравняване уравнение-3
Помислете за периодичен момент на натоварване цикъл, който се състои от един период на висок товар с въртящ момент ТLH и продължителност на, и един период на лек товар с въртящ момент ТП и продължителност tл

натоварването изравняване-equaiton-4
Където Tмин е въртящият момент на двигателя при t = 0, който също е моментът, когато тежкото натоварване TLH приложено е. Ако въртящият момент на двигателя в края на периода на тежък товар е Tмакс, след това от уравнението (6)

натоварването изравняване уравнение-5
Решение на уравнение (5) за периода на леко натоварване с начален въртящ момент на двигателя равен на Tмакс е

натоварването изравняване уравнение-6
където t" = t - tз

При работа в стабилно състояние въртящият момент на двигателя в края на цикъла ще бъде същият, както в началото на цикъла." = tл, Т = tмин, Заместването в уравнение (8) дава

натоварването изравняване уравнение-7
От уравнение (7)

натоварването изравняване уравнение-7
От уравнение (4) и (10)

натоварването изравняване-equaiton-9
Също от уравнение (9)

натоварването изравняване уравнение-10
От уравнение (4) и (11)

натоварването изравняване уравнение-11
Инерционният момент на необходимия маховик може да се изчисли или от уравнение (11) и (12)

натоварването изравняване уравнение-12
Където W е теглото на колелото (Kg), а R е радиусът (m).

Забележка: Инерционният момент е ъгловата преграда на въртящото се тяло. Това е произведението на масата и квадрата на разстоянието от оста на въртене.

Прочетете също така: