/ / Αντίσταση και Αντίδραση του Μετασχηματιστή

Αντίσταση και Αντίδραση του Μετασχηματιστή

Η αντίσταση του μετασχηματιστή ορίζεται ωςτην εσωτερική αντίσταση τόσο των πρωτογενών όσο και των δευτερευόντων τυλιγμάτων. Σε έναν πραγματικό μετασχηματιστή, το πρωτεύον και το δευτερεύον τύλιγμα έχουν κάποια αντίσταση που αντιπροσωπεύεται από το R1 και R2 και τις αντιδράσεις από το Χ1 και Χ2. Ας K είναι ο λόγος μετασχηματισμού. Για να γίνουν οι υπολογισμοί εύκολοι οι αντιστάσεις και οι αντιδραστικές δυνάμεις μπορούν να μεταφερθούν σε οποιαδήποτε πλευρά, αυτό σημαίνει είτε ότι όλοι οι κύριοι όροι αναφέρονται στη δευτερεύουσα πλευρά, είτε όλοι οι δευτερεύοντες όροι αναφέρονται στην πρωτεύουσα πλευρά.

Οι αντιστάσεις και οι αντιδραστικές σταγόνες στην πρωτεύουσα και δευτερεύουσα πλευρά αναπαρίστανται ως εξής

  • Αντίσταση στην δευτερεύουσα πλευρά = I2R2
  • Αδρανής πτώση στη δευτερεύουσα πλευρά = Ι2Χ2
  • Αντίσταση στην πρωτεύουσα πλευρά = Ι1R1
  • Αδρανής πτώση στην πρωτεύουσα πλευρά = Ι1Χ1

Η κύρια πλευρά αναφέρεται στη δευτερεύουσα πλευρά

Εφόσον ο λόγος μετασχηματισμού είναι Κ, η πρωτεύουσα αντίσταση και η δραστική σταγόνα αναφερόμενη στη δευτερεύουσα πλευρά θα είναι Κ φορές, δηλ., ΚΙ1R1 και Κ Ι1Χ1 αντίστοιχα. Αν εγώ1 είναι υποκατεστημένο ίσο με ΚΙ2 τότε έχουμε πρωτεύουσα αντίσταση, και η δραστική σταγόνα αναφερόμενη στη δευτερογενή πλευρά είναι ίση με το Κ2Εγώ2R1 και Κ2Εγώ2Χ1 αντίστοιχα.

διάγραμμα αντίστασης-αντίστασης-αντίστασης

Η συνολική πτώση αντίστασης σε μετασχηματιστή

αντοχή και αντίδραση-eq1

Συνολική δραστική πτώση σε μετασχηματιστή

αντοχή και αντίδραση-eq2

Ο όρος

αντοχή και αντίδραση-eq3
αντιπροσωπεύουν την ισοδύναμη αντίσταση και την αντίδραση του μετασχηματιστή που αναφέρεται στη δευτερεύουσα πλευρά.

Οπου

αντοχή και αντίδραση-eq4

phasor-διάγραμμα αντίστασης-αντίστασης

Από το διάγραμμα φάσης που παρουσιάζεται παραπάνω η εξίσωση μπορεί να διαμορφωθεί ως

αντοχή και αντίδραση-eq5
Όπου V2 είναι η δευτερεύουσα τάση ακροδεκτών και η2 είναι δευτερεύον ρεύμα που υστερεί πίσω από την τάση ακροδεκτών V2 με γωνία φ.

Από τον όρο

αντίσταση-και-αντίδραση-eq6

είναι πολύ μικρό και παραμελείται σε σχέση με τον όρο
αντοχή και αντίδραση-eq7

Τώρα η εξίσωση γίνεται

αντοχή και αντίδραση-eq8

Όπου V1 είναι η εφαρμοζόμενη τάση στο πρωτεύον τύλιγμα

Εάν το φορτίο στη δευτερεύουσα πλευρά του μετασχηματιστή είναι καθαρά αντίσταση τότε φ = 0 και η εξίσωση (1) γίνεται

αντοχή και αντίδραση-eq9

Αν το φορτίο στη δευτερεύουσα πλευρά του μετασχηματιστή είναι χωρητικό, τότε φ πρέπει να θεωρηθεί αρνητικό και η εξίσωση (1) γίνεται
αντοχή και αντίδραση-eq10

Επίσης, διαβάστε: