/ Otpor i reakcija transformatora

Otpor i reakcija transformatora

Otpor transformatora je definiran kaounutarnji otpor primarnog i sekundarnog namota. U stvarnom transformatoru, primarni i sekundarni namotaj imaju određeni otpor predstavljen s R1 i R2 i reaktanse po X1 i X2, Neka je K omjer transformacije. Da bi izračuni bili jednostavni, otpori i reaktanse mogu se prenijeti na obje strane, što znači da se svi primarni pojmovi odnose na sekundarnu stranu ili se svi sekundarni pojmovi odnose na primarnu stranu.

Otporne i reaktivne kapi u primarnoj i sekundarnoj strani prikazane su kako slijedi

  • Otporan pad sekundarne strane = I2R2
  • Reaktivni pad sekundarne strane = I2x2
  • Otporan pad primarne strane = I1R1
  • Reaktivni pad primarne strane = I1x1

Primarna strana upućena na sekundarnu stranu

Budući da je omjer transformacije K, primarni buntovni i reaktivni pad koji se odnosi na sekundarnu stranu će biti K puta, tj., K1R1 i KI1x1 odnosno. Ako ja1 je supstituiran jednako KI2 tada imamo primarni buntovni i reaktivni pad koji se odnosi na sekundarnu stranu jednaku K2ja2R1 i K2ja2x1 odnosno.

sklop-dijagram-of-otpora-i-reaktancija

Ukupni otporni pad u transformatoru

otpornost-i-reaktancija-eq1

Ukupni reaktivni pad u transformatoru

otpornost-i-reaktancija-EQ2

Uvjet

otpornost-i-reaktancija-EQ3
predstavljaju ekvivalentnu otpornost i reaktanciju transformatora iz sekundarne strane.

Gdje

otpornost-i-reaktancija-eq4

vektor-dijagram-of-otpora-i-reaktancija

Iz gornjeg dijagrama pokazuje se jednadžba

otpornost-i-reaktancija-eq5
Gdje Je V2 je napon sekundarnog terminala i I2 je sekundarna struja koja zaostaje iza napona terminala V2 za kut ϕ.

Od pojma

otpornost-i-reaktancija-eq6

vrlo je mala i zanemarena u odnosu na pojam
otpornost-i-reaktancija-EQ7

Sada jednadžba postaje

otpornost-i-reaktancija-eq8

Gdje Je V1 je primijenjeni napon na primarni namot

Ako je opterećenje na sekundarnoj strani transformatora čisto otporno, tada ϕ = 0 i jednadžba (1) postaje

otpornost-i-reaktancija-eq9

Ako je opterećenje na sekundarnoj strani transformatora kapacitivno, tada ϕ treba uzeti kao negativan, a jednadžba (1) postaje
otpornost-i-reaktancija-eq10

Pročitajte i: