/ / Sterowanie przerywaczem osobno wzbudzonego silnika prądu stałego

Sterowanie przerywaczem osobno wzbudzonego silnika prądu stałego

Chopper przekształca stałe napięcie DC nazmienne napięcie DC. Do wykonywania przerywaczy wykorzystywane są urządzenia komutowane (bezpośrednio na urządzeniach lub przez urządzenia bramkowe), takie jak MOSFET, IGBT, tranzystory mocy, GTO i IGCT, ponieważ mogą być komutowane przez sygnał sterujący małej mocy i nie wymagają obwodu komutacji.

Chopper pracował z wysoką częstotliwością z powoduktóre ulepszają osiągi silnika poprzez zmniejszenie tętnienia i usunięcie przewodzenia nieciągłego. Najważniejszą cechą sterowania przerywacza jest to, że hamowanie regeneracyjne jest wykonywane przy bardzo niskiej prędkości generowania, gdy napęd jest podawany ze stałego napięcia do niskiego napięcia DC.

Kontrola motoryzacji

Silnik DC z osobno wzbudzanym tranzystorem tranzystorowym pokazano na poniższym rysunku. Tranzystor Tr działa okresowo z okresem Tr i pozostaje otwarty przez czas Tna. Przebiegi napięcia na zaciskach silnika i prądu twornika pokazano na poniższym rysunku. Napięcie na zacisku silnika wynosi V, a działanie silnika jest opisane jako

równanie-1

sterowanie choppera silnika z osobnym wzbudzeniem
W tym przedziale prąd twornika wzrasta od ia1 do ia2. Ten interwał nazywany jest interwałem pracy, ponieważ silnik jest bezpośrednio podłączony do źródła.

W t = tna, Tr jest wyłączony. Prąd wolny silnika przez diodę Dfa a napięcie zacisku silnika wynosi zero w przedziale tna≤ t ≤ T. Praca silnika w tym przedziale jest znana jako interwał swobodnego rozłączania i jest opisana przez

równanie-2

Prąd silnika maleje od ia2 do ia1 w tym przedziale. Stosunek przedziału pracy tna do okresu przerywacza T nazywa się cyklem roboczym.

hamowanie regeneracyjne

Hamowanie regeneracyjne

Siekacz do hamowania odzyskowego pokazano na poniższym rysunku. Tranzystor Tr działa okresowo z okresem T i okresem tna. Kształt fali napięcia na zaciskach silnika vza i prąd twornika iza dla przewodzenia ciągłego pokazano na poniższym rysunku. Indukcyjność zewnętrzna jest dodawana, aby zwiększyć wartość Lza. Gdy tranzystor jest włączony,za zwiększono z ia1 do ia2.

regeneracyjne-hamowanie-osobno-wzbudzane-silnik-przez-przerywacz-sterowanie-regeneracyjne-hamowanie-osobno-wzbudzane-silnik-przez-chopper
Energia mechaniczna jest przekształcana wenergia elektryczna wytwarzana przez silnik, działająca teraz jako generator, częściowo zwiększyła zmagazynowaną energię magnetyczną w indukcyjności obwodu twornika, a pozostałą część rozprasza się w tworniku i tranzystorach.

hamowanie regeneracyjne

Gdy tranzystor jest wyłączony, prąd twornika przepływa przez diodę D i źródło V i zmniejsza się od ia2 do ia1. Przechowana energia elektromagnetyczna i energia dostarczana przez maszynę są podawane do źródła. Przerwa 0 ≤ t ≤ tna nazywa się interwałem magazynowania energii i interwałem tna ≤ t ≤ T zwany przedziałem obciążenia.

Sterowanie silnikiem do przodu i hamowaniem

Operacja jazdy do przodu przerywacza jest uzyskiwana przez tranzystor Tr1 za pomocą diody D1.Tranzystor Tr2 i dioda D2 zapewniają sterowanie do hamowania z odzyskiem energii do przodu.

sterowanie siekaczem do przodu i hamowania

Do pracy silnika, tranzystor Tr1 jest kontrolowany i dla operacji hamowania tranzystor Tr2 jest kontrolowany. Przesunięcie kontroli z Tr1 do Tr2 przesuń operację z motoryzacji na hamowanie i odwrotnie.

Kontrola dynamiczna

Układ hamowania dynamicznego i jego przebieg przedstawiono na poniższym rysunku. W przedziale między 0 ≤ t ≤ Tna, jaza wzrasta od ia1 do ia2. Część energii jest przechowywana w indukcyjności, a reszta jest rozpraszana w Rza oraz TR.

dynamicznie hamujący silnik prądu stałego
Podczas przerwy Tna≤ t ≤ T, jaza zmniejsza się od ia2 do ia1. Energie generowane i przechowywane w indukcyjności są rozpraszane w rezystancji hamowania Rb, Rza i dioda D.Transistor Tr kontrolować wielkość energii rozpraszanej w Rb i dlatego kontroluj jego efektywną wartość.

Przeczytaj także: