/ / Solid Grounding

Solidne uziemienie

Mówi się, że system zasilania jest skutecznie uziemionylub solidnie uziemione, gdy przewód neutralny generatora, transformatora mocy lub transformatora uziemiającego jest bezpośrednio połączony z ziemią przez przewód o znikomej oporności i reaktancji. Mówi się, że część systemu lub systemu jest solidnie uziemiona, gdy impedancja sekwencji dodatniej układu jest większa lub równa oporności sekwencji zerowej, a reaktancja sekwencji dodatniej jest trzy razy większa lub równa reaktancji sekwencji zerowej.

solidne uziemienie

Rozważmy system mający trzy fazy a, b i c przedstawione na powyższym rysunku. Jeśli błąd pojedynczej ziemi występuje w fazie za napięcie fazy staje się zerowe. Jednak pozostałe dwie fazy b i c będą nadal miały takie same napięcia, jak pokazano na poniższym rysunku. Gdy błąd występuje w systemie, oprócz prądu ładowania źródło zasilania zasila również prąd zwarciowy.

Dla solidnie neutralnego systemu uziemionego jestkonieczne, aby prąd zwarcia doziemnego nie przekraczał 80% błędu trójfazowego. Zwykle jest używany do utrzymywania prądu błędu w bezpiecznych granicach.

Przeczytaj także: