/ / Emf rovnica generátora jednosmerného prúdu

Emf rovnica generátora jednosmerného prúdu

Keď sa kotva otáča, v jej cievkach sa vytvára napätie. V prípade generátora sa tzv Generovaný emf alebo Armatúra emf a označuje sa ako Er = Eg. V prípade motora je otáčanie známe ako Späť emf alebo Počítadlo emf a reprezentovaný ako Er = Eb. Vyjadrenie pre emf je rovnaké pre obe operácie. T.j. pre generátor, ako aj pre motor.

Odvodenie EMF rovnice DC stroja - generátora a motora

nech

  • P - Počet pólov stroja
  • φ - Flux na pole v Weber.
  • Z - Celkový počet vodičov armatúry.
  • N - Rýchlosť armatúry v otáčkach za minútu (r.p.m).
  • Na - Počet paralelných dráh vo vinutí kotvy.

Pri jednej otáčke armatúry sa prúd, ktorý je rezaný jedným vodičom, udáva ako

EMF-EQUATION-OF-DC-generátora EQ1

Čas potrebný na dokončenie jednej revolúcie je uvedený ako

EMF-EQUATION-OF-DC-generátora EQ2

Preto priemerná indukovaná hodnota e.m.f v jednom vodiči bude

EMF-EQUATION-OF-DC-generátora EQ3

Uvedenie hodnoty (t) z rovnice (2) do rovnice (3) dostaneme

EMF-EQUATION-OF-DC-generátora EQ4

Počet vodičov zapojených do série v každej paralelnej dráhe = Z / A.

Preto priemerná indukovaná hodnota e.m.f naprieč každou paralelnou dráhou alebo svorkami kotvy je daná rovnicou uvedenou nižšie.

EMF-EQUATION-OF-DC-generátora EQ5

Kde n je rýchlosť v otáčkach za sekundu (r.p.s) a uvedená ako

EMF-EQUATION-OF-DC-generátora EQ6

Pre daný stroj je počet pólov a počet vodičov na paralelnú dráhu (Z / A) konštantný. Preto možno rovnicu (5) zapísať ako

EMF-EQUATION-OF-DC-generátora EQ7

Kde, K je konštanta a daná ako

EMF-EQUATION-OF-DC-generátora EQ8

Preto môže byť priemerná indukovaná emf rovnica tiež zapísaná ako

EMF-EQUATION-OF-DC-generátora EQ9

Kde K1 je ďalšia konštantná a teda indukovaná emf rovnica môže byť zapísaná ako

EMF-EQUATION-OF-DC-generátora EQ10

Kde ω je uhlová rýchlosť v radiánoch / sekunda je reprezentovaná ako

EMF-EQUATION-OF-DC-generátora EQ11

Je teda zrejmé, že indukovaný emf jepriamo úmerná rýchlosti a toku na pól. Polarita indukovaného emf závisí od smeru magnetického poľa a smeru otáčania. Ak je ktorýkoľvek z týchto dvoch smerov opačný, zmena polarity, ale ak sú dva obrátené, zostáva polarita nezmenená.

Tento indukovaný emf je základným fenoménom pre všetky DC stroje, či pracujú ako generátor alebo motor.

Ak stroj DC pracuje ako generátor, indukovaná emf je daná rovnicou uvedenou nižšie.

EMF-EQUATION-OF-DC-generátora EQ12

Kde Eg je Generovaný Emf

Ak stroj DC pracuje ako motor, indukovaná emf je daná rovnicou uvedenou nižšie.

EMF-EQUATION-OF-DC-generátora EQ13

V motore sa vyvolá indukovaný emf Späť Emf (Eb) pretože pôsobí proti napájaciemu napätiu.

Prečítajte si aj: