/ / / Απόδοση μετασχηματιστή

Αποτελεσματικότητα του μετασχηματιστή

ο Αποδοτικότητα του μετασχηματιστή ορίζεται ως ο λόγος τουχρήσιμη ισχύ εξόδου στην ισχύ εισόδου. Η είσοδος και η ισχύς εξόδου μετριούνται στην ίδια μονάδα. Η μονάδα της είναι είτε σε Watts (W) είτε σε KW. Η αποδοτικότητα του μετασχηματιστή συμβολίζεται με þ.

TRANSFORMER-EFFICIENCY-EQ1
Οπου,

  • V2 - Δευτερεύουσα τάση ακροδεκτών
  • Εγώ2 - δευτερεύον ρεύμα πλήρους φορτίου
  • Κοσφ2 - συντελεστής ισχύος του φορτίου
  • ΠΕγώ - Απώλειες σιδήρου = απώλειες υστέρησης + απώλειες στροβίλου
  • Pc - Απώλειες χαλκού πλήρους φορτίου = I22Res

Σκεφτείτε ότι το x είναι το κλάσμα του πλήρους φορτίου. Η απόδοση του μετασχηματιστή όσον αφορά το x εκφράζεται ως

TRANSFORMER-EFFICIENCY-EQ2
Οι απώλειες χαλκού ποικίλλουν ανάλογα με το κλάσμα του φορτίου.

Μέγιστη κατάσταση απόδοσης ενός μετασχηματιστή

Η απόδοση του μετασχηματιστή μαζί με το φορτίο και τον συντελεστή ισχύος εκφράζεται από τη δεδομένη σχέση.

TRANSFORMER-EFFICIENCY-EQ3
Η τιμή της τάσης ακροδεκτών V2 είναι περίπου σταθερή. Έτσι, για ένα δεδομένο συντελεστή ισχύος, η απόδοση του μετασχηματιστή εξαρτάται από το ρεύμα φορτίου Ι2. Στην παραπάνω εξίσωση (1) ο αριθμητής είναι σταθερός και η απόδοση του μετασχηματιστή θα είναι μέγιστη εάν ο παρονομαστής σε σχέση με τη μεταβλητή Ι2 ισοδυναμεί με το μηδέν.

TRANSFORMER-EFFICIENCY-EQ4
δηλαδή απώλειες χαλκού = απώλειες σιδήρου

Έτσι, ο μετασχηματιστής θα δώσει τη μέγιστη απόδοση όταν η απώλεια χαλκού τους είναι ίση με την απώλεια σιδήρου.

TRANSFORMER-EFFICIENCY-EQ5

Από την εξίσωση (2) η τιμή του ρεύματος εξόδου Ι2 στην οποία η απόδοση του μετασχηματιστή θα είναι μέγιστη δίνεται ως

TRANSFORMER-EFFICIENCY-EQ6

Εάν το x είναι το κλάσμα του πλήρους φορτίου KVA στο οποίο η απόδοση του μετασχηματιστή είναι μέγιστη

Στη συνέχεια, οι απώλειες χαλκού = x2Πντο (όπου Ρντο είναι οι πλήρεις απώλειες χαλκού)

Απώλειες σιδήρου = ΡΕγώ

Για μέγιστη απόδοση x2 Πντο = ΡΕγώ

TRANSFORMER-EFFICIENCY-EQ7

Επομένως, η έξοδος KVA αντιστοιχεί στη μέγιστη απόδοση

TRANSFORMER-EFFICIENCY-EQ8

Κάνοντας την τιμή του x από την παραπάνω εξίσωση (3) στην εξίσωση (4) θα πάρουμε

TRANSFORMER-EFFICIENCY-EQ9
Η παραπάνω εξίσωση (5) είναι η μέγιστη κατάσταση απόδοσης ενός μετασχηματιστή.

Επίσης, διαβάστε: