/ / Затворен контур за управление на задвижванията

Контрол на затворен контур на задвижванията

В затворена система, изхода на систематае обратна връзка към входа. Системата със затворен контур управлява електрическото задвижване и системата се саморегулира. В електрическото задвижване могат да бъдат осигурени контури за обратна връзка, за да удовлетворят следните изисквания.

  1. Повишаване на скоростта на въртящия момент
  2. За да се подобри точността при стабилно състояние.
  3. защита

Основните части на затворената система саКонтролер, конвертор, токов ограничител, токов сензор и др. Конверторът преобразува променливата честота във фиксирана честота и обратно. Ограничителят на тока ограничава тока да се издига над максималната зададена стойност. Различните типове конфигурация със затворен контур са обяснени по-долу.

Контрол на токовия лимит

Тази схема се използва за ограничаване на тока на преобразувателя и двигателя под безопасна граница по време на преходната работа. Системата има токова обратна връзка с прагова логическа схема.

текущия лимит за контрол
Логическата схема защитава системата отмаксимален ток. Ако токът се повиши над максимално зададената стойност поради преходна работа, веригата за обратна връзка става активна и принуждава тока да остане под максималната стойност. Когато токът стане нормален, веригата за обратна връзка остава неактивна.

Контрол на въртящия момент при затворен контур

Такива цикли се използват при захранване с батериипревозни средства, релси и електрически влакове. Референтният въртящ момент T * се настройва чрез ускорителя и този T * следва от контролния контур и двигателя. Скоростта на задвижването се контролира чрез натиск върху педала на газта.

затворен цикъл въртящ момент контрол
Контрол на скоростта на затворен контур

Блок-схемата на скоростта на затворения контурсистемата за управление е показана на фигурата по-долу. Тази система използва вътрешен контур за управление в рамките на външен контур за скорост. Вътрешният контролен контур контролира тока на двигателя и въртящия момент на двигателя под безопасна граница.

затворен цикъл скорост за контрол
Помислете за референтна скорост ω * m, която генерира aположителна грешка Δ ω * m. Грешката в скоростта се управлява от регулатор на скоростта и се прилага към ограничител на тока, който е претоварен дори при малка грешка в скоростта. Токовият ограничител задава тока за вътрешния контролен контур на тока. След това задвижването се ускорява и когато скоростта на задвижването е равна на желаната скорост, въртящият момент на двигателя е равен на въртящия момент на натоварването. Това намалява референтната скорост и предизвиква отрицателна грешка в скоростта.

Когато ограничителят на тока се насити, тогава задвижването става ускорено в режим на спиране. Когато ограничителят на тока стане денатуриран, задвижването се прехвърля от спиране към шофиране.

Контрол на скоростта на мултимоторни задвижвания със затворен контур

При такъв тип натоварване товарът се поделя междуняколко мотора. В тази система всяка секция има собствен двигател, който носи по-голямата част от товара си. Номиналната мощност на двигателя е различна за различните видове натоварване, но двигателят работи с еднаква скорост. Ако изискването на въртящия момент на всеки двигател се изпълнява от собствения му задвижващ двигател, тогава задвижващият вал трябва да носи само малък синхронизиращ момент.

затворена система
В един локомотив, поради различно количествоизносването на колелото на локомотива се върти с различна скорост. По този начин скоростта на движение на превозното средство също варира. Заедно със скоростта, също така е важно въртящите моменти да се поделят еднакво между различните двигатели; в противен случай единият двигател е напълно натоварен, а другият е натоварен. По този начин номиналният въртящ момент на локомотива ще бъде по-малък от сумата на индивидуалния въртящ момент на двигателя.

Прочетете също така: